ศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านกระดูกและข้อ (เท้าและข้อเท้า)

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การผ่าตัดเท้าและข้อเท้า
  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา

วุฒิการศึกษา

  • ปริญญาบัตร : แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2541
  • วุฒิบัตร : สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, ประเทศไทย, 2546
  • วุฒิบัตร : สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว, ประเทศไทย, 2546
  • Foot  Ankle Sports Medicine Fellowship : Harvard University, สหรัฐอเมริกา, 2548
  • Foot and Ankle Surgery Fellowship , Duke University Medical Center, สหรัฐอเมริกา, 2550
  • Trauma & Reconstruction, Catania University, Italy

Start typing and press Enter to search