ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก

พญ.เยาวภา จงเป็นสุขเลิศ

สูตินรีแพทย์ ประจำโรงพยาบาลพญาไท 3

นพ.ชาญชัย เลาหประสิทธิพร

สูตินรีแพทย์ – หัวหน้าแพทย์ศูนย์สุขภาพหญิง

พญ.นพรัตน์ ไชยบูรณะพันธ์กุล

สูตินรีแพทย์

นพ.พัฒน์ศมา วิจินศาสตร์วิจัย

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

ศ.พญ.มณี รัตนไชยานนท์

ความเชี่ยวชาญ สูติศาสตร์-นรีเวช ภาวะมีบุตรยาก

ผศ.นพ.สุวิทย์ ศุภภิญโญพงศ์

ความชำนาญ สูตินรีเวช

พญ.กุลธิดา ทรัพย์สมุทรชัย

สูติแพทย์ ศูนย์สุขภาพหญิง

ศูนย์สุขภาพเด็ก

 • All
 • กุมารแพทย์ ด้านพัฒนาการ
 • กุมารแพทย์ ด้านโรคติดเชื้อในเด็ก
 • กุมารแพทย์ ด้านโรคผิวหนังในเด็ก
 • กุมารแพทย์ ด้านโรคภูมิแพ้
 • กุมารแพทย์ ด้านโรคหัวใจในเด็ก
 • กุมารแพทย์ ด้านโรคโลหิต
 • กุมารแพทย์ ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
 • กุมารแพทย์ ระบบทางเดินอาหาร
 • กุมารแพทย์ โรคต่อมไร้ท่อ
 • กุมารแพทย์ โรคระบบการหายใจ
 • กุมารแพทย์ทั่วไป

พญ.ณัฐวรรณ จารุวรพลกุล

กุมารแพทย์ด้านพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก

พญ.พลินี ศิริธรรม

กุมารแพทย์ โรคต่อมไร้ท่อในเด็กและเมตาบอลิสม

พญ.นพวรรณ ศรีวงค์พานิช

กุมารแพทย์ด้านพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก

นพ.พัฒน์ มหาโชคเลิศวัฒนา

กุมารแพทย์ โรคต่อมไร้ท่อในเด็กและเมตาบอลิสม

พญ.อภิญญา พราหมณี

กุมารแพทย์ด้าน โรคหัวใจในเด็ก

นพ. ประคัลภ์ จันทร์ทอง

กุมารแพทย์ด้าน โรคหัวใจในเด็ก

นพ.ฐิติชัย เชิงฉลาด

กุมารแพทย์ด้าน โรคหัวใจในเด็ก

พญ.สุวาณี เจริญลาภ

กุมารแพทย์ด้านโรคภูมิแพ้และอิมมูนวิทยาในเด็ก

พญ.ศิรภัสสร ศรพิพัฒน์พงศ์

กุมารแพทย์ด้านโรคภูมิแพ้และอิมมูนวิทยาในเด็ก

พญ. ลัดดาวัลย์ ชัยแสงจันทร์

กุมารแพทย์ด้าน โรคโลหิตและมะเร็งในเด็ก

ศ.พญ.จรุงจิตร์ งามไพบูลย์

กุมารแพทย์หัวหน้าศูนย์ภูมิแพ้ กุมารแพทย์ด้านโรคภูมิแพ้และอิมมูนวิทยาในเด็ก

นพ. วรพิทักษ์ ไทยสิทธิ

กุมารแพทย์ด้าน โรคโลหิตและมะเร็งในเด็ก

พญ.ฐิติอร นาคบุญนำ

กุมารแพทย์ด้าน โรคติดเชื้อในเด็ก

พญ.ภณิดา แสวงศักดิ์

กุมารแพทย์ด้านโรคระบบทางเดินอาหารและตับในเด็ก

นพ.บุรวัฒน์ นิลรอด

กุมารแพทย์ด้าน โรคผิวหนังในเด็ก

พญ. นวลรัตน์ หาญศิริพันธุ์

กุมารแพทย์ด้าน โรคผิวหนังในเด็ก

พญ. อรุณี ธิติธัญญานนท์

กุมารแพทย์ด้าน โรคติดเชื้อในเด็ก

พญ.วรีรัตน์ ยมจินดา

กุมารแพทย์ทั่วไป

พญ.วรรณี ถิรภัทรพงศ์

กุมารแพทย์ทั่วไป

พญ.ลัดดา ลักษณบุญส่ง

กุมารแพทย์ทั่วไป

พญ.จีรารัตน์ บุญสร้างสุข

กุมารแพทย์ทั่วไป

นพ.วิทยา อัศววิเชียรจินดา

กุมารแพทย์ทั่วไป

นพ. ธงชัย ริติกุล

กุมารแพทย์ทั่วไป

นพ. แมนชัย รัชตชัยยศ

ระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤต

พญ. ภคินี จียโชค

ระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤต

นพ. เฉลิมไทย เอกศิลป์

กุมารแพทย์หัวหน้าศูนย์อภิบาลผู้ป่วยวิกฤต

พญ. ธัชธร วนาเศรษฐี

กุมารแพทย์ด้านทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

พญ. ชญานี จงวัฒนากฤต

กุมารแพทย์ด้านทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

พญ. พรศรี ฐาปนพฤกษ์สกุล

กุมารแพทย์หัวหน้าหอทารกแรกเกิดและทารกภาวะวิกฤต

ศูนย์มะเร็ง

นพ.วินัย พอล

อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง

สถาบันกล้ามเนื้อกระดูกและข้อ

 • All
 • ศูนย์กระดูกสันหลัง
 • ศูนย์กระดูกหักและข้อเคลื่อน
 • ศูนย์กล้ามเนื้อ กระดูก และข้อ
 • ศูนย์ข้อเข่าเสื่อมและข้อเข่าเทียม
 • ศูนย์ระงับปวด
 • ศูนย์ศัลยกรรมโรคกระดูกและข้อเด็ก
 • ศูนย์เท้าและข้อเท้า
 • ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬา
 • ศูนย์โรคทางมือ
 • เนื้องอกทางออร์โธปิดิคส์

นพ.ตะวัน อินทิยนราวุธ

ศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านกระดูกและข้อ

พญ. จันทนรัศม์ จันทนยิ่งยง

แพทย์เฉพาะทางด้านกล้ามเนื้อกระดูกและข้อ เนื้องอกทางออร์โธปิดิคส์

นพ.ฉันทัส มไหสวริยะ

แพทย์เฉพาะทางศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์

นพ.อดิศร วิตตางกูร

ศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านการผ่าตัดกระดูกสันหลัง

นพ.ยงยศ เหลืองวิชชเจริญ

ศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านการผ่าตัดกระดูกสันหลัง

นพ.มงคล ฉัตรศรีนพคุณ

ศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านการผ่าตัดกระดูกสันหลัง

นพ.ภูมิบาล เวศย์พิริยะกุล

ศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านการผ่าตัดกระดูกสันหลัง

ผศ.นพ.ศิริชัย วิลาสรัศมี

ศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านการผ่าตัดกระดูกสันหลัง

นพ.จักรพล จันทร์ประสิทธิ์

ศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านการผ่าตัดกระดูกสันหลัง

นพ.ปฤศนัย พฤฒิกุล

ศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านการผ่าตัดกระดูกสันหลัง

นพ.สมบัติ คุณากรสวัสดิ์

ศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านการผ่าตัดกระดูกสันหลัง

พญ.จิดาภา ว่องเจริญวัฒนา

แพทย์เฉพาะทางด้านกระดูกและข้อเด็ก

พญ.พีระจิตร เอี่ยมโสภณา

แพทย์เฉพาะทางด้านกระดูกและข้อเด็ก

นพ.ทรงเกียรติ ธนะเจริญพาณิชย์

แพทย์เฉพาะทางด้านกระดูกและข้อเด็ก

นพ.วุฒิพงษ์ ชั้นประดับ

ศัลยแพทย์เฉพาะทางกระดูกและข้อ (ทางมือ)

ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ

ศัลยแพทย์เฉพาะทางกระดูกและข้อ (ทางมือ)

นพ.อนันต์ เสรฐภักดี

ศัลยแพทย์เฉพาะทางกระดูกและข้อ (ทางมือ)

นพ.ขรรค์ชัย มลังไพศรพณ์

ศัลยแพทย์เฉพาะทางกระดูกและข้อ (ทางมือ)

นพ.นวพงศ์ อนันตวรสกุล

ศัลยแพทย์เฉพาะทางกระดูกและข้อ (ทางมือ)

พ.ต.ต.นพ.วิชาญ กาญจนถวัลย์

ศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านกระดูกและข้อ การบาดเจ็บจากกการเล่นกีฬา

นพ. ดิเรก ตันติเกตุ

แพทย์เฉพาะทางศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์

นพ.ชวนนท์ สุมนะเศรษฐกุล

ศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านกระดูกและข้อ

นพ.ประวิทย์ สุขเจริญชัยกุล

ศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านกระดูกและข้อ

นพ.สุนิคม ศุภอักษร

ศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านกระดูกและข้อ เวชศาสตร์การกีฬา

นพ.พงศกร รุ่งจำรัสโสภา

ศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านกระดูกและข้อ

นพ.ปัญจพล วิทิตวโรดม

ศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านกระดูกและข้อ

นพ.นิมิตร ทองพูลสวัสดิ์

ศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านกระดูกและข้อ

นพ.วรวิทย์ ซื่อสัตย์เวช

ศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านกระดูกและข้อ

นพ.มนตรี วัฒนาแก้วศรีเพ็ชร

ศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านกระดูกและข้อ

นพ.สานิส ทินกร

ศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านกระดูกและข้อ

นพ.ธนาวุฒิ เลิศเอกธรรม

ศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านกระดูกและข้อ

ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ. ประสิทธิ์ กองเกตุใหญ่

ศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านกระดูกและข้อ

นพ.วีรวัฒน์ จันทรัตติยากานต์

ศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านกระดูกและข้อ

นพ.วัชรินทร์ พานิชเจริญ

ศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านกระดูกและข้อ

นพ.เกรียงศักดิ์ เล็กเครือสุวรรณ

ศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านกระดูกและข้อ

ศ.นพ.กีรติ เจริญชลวานิช

แพทย์ที่ปรึกษาศูนย์กล้ามเนื้อกระดูกและข้อ โรงพยาบาลพญาไท 3

นพ. ชาคร ริมชลา

ศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านกระดูกและข้อ (เท้าและข้อเท้า)

รศ.นพ.บวรฤทธิ์ จักรไพวงศ์

ศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านกระดูกและข้อ (เท้าและข้อเท้า)

ผศ.นพ. นันตสรณ์ สิญจน์บุณยะกุล

แพทย์เฉพาะทางด้านการระงับปวด

Start typing and press Enter to search