ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก

พญ.เยาวภา จงเป็นสุขเลิศ

สูตินรีแพทย์ ประจำโรงพยาบาลพญาไท 3

นพ.ชาญชัย เลาหประสิทธิพร

สูตินรีแพทย์ – หัวหน้าแพทย์ศูนย์สุขภาพหญิง

พญ.นพรัตน์ ไชยบูรณะพันธ์กุล

สูตินรีแพทย์

นพ.พัฒน์ศมา วิจินศาสตร์วิจัย

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

ศ.พญ.มณี รัตนไชยานนท์

ความเชี่ยวชาญ สูติศาสตร์-นรีเวช ภาวะมีบุตรยาก

ผศ.นพ.สุวิทย์ ศุภภิญโญพงศ์

ความชำนาญ สูตินรีเวช

พญ.กุลธิดา ทรัพย์สมุทรชัย

สูติแพทย์ ศูนย์สุขภาพหญิง

ศูนย์สุขภาพเด็ก

 • All
 • กุมารแพทย์ ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
 • กุมารแพทย์ โรคระบบการหายใจ
 • ศูนย์สุขภาพเด็ก

นพ. แมนชัย รัชตชัยยศ

ระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤต

พญ. ภคินี จียโชค

ระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤต

นพ. เฉลิมไทย เอกศิลป์

กุมารแพทย์หัวหน้าศูนย์อภิบาลผู้ป่วยวิกฤต

พญ. ธัชธร วนาเศรษฐี

กุมารแพทย์ด้านทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

พญ. ชญานี จงวัฒนากฤต

กุมารแพทย์ด้านทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

พญ. พรศรี ฐาปนพฤกษ์สกุล

กุมารแพทย์หัวหน้าหอทารกแรกเกิดและทารกภาวะวิกฤต

ศูนย์มะเร็ง

นพ.วินัย พอล

อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง

สถาบันกล้ามเนื้อกระดูกและข้อ

 • All
 • ศูนย์กระดูกสันหลัง
 • ศูนย์กระดูกหักและข้อเคลื่อน
 • ศูนย์กล้ามเนื้อ กระดูก และข้อ
 • ศูนย์ข้อเข่าเสื่อมและข้อเข่าเทียม
 • ศูนย์ระงับปวด
 • ศูนย์ศัลยกรรมโรคกระดูกและข้อเด็ก
 • ศูนย์เท้าและข้อเท้า
 • ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬา
 • ศูนย์โรคทางมือ

นพ.อดิศร วิตตางกูร

ศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านการผ่าตัดกระดูกสันหลัง

นพ.ยงยศ เหลืองวิชชเจริญ

ศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านการผ่าตัดกระดูกสันหลัง

นพ.มงคล ฉัตรศรีนพคุณ

ศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านการผ่าตัดกระดูกสันหลัง

นพ.ภูมิบาล เวศย์พิริยะกุล

ศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านการผ่าตัดกระดูกสันหลัง

ผศ.นพ.ศิริชัย วิลาสรัศมี

ศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านการผ่าตัดกระดูกสันหลัง

นพ.จักรพล จันทร์ประสิทธิ์

ศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านการผ่าตัดกระดูกสันหลัง

นพ.ปฤศนัย พฤฒิกุล

ศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านการผ่าตัดกระดูกสันหลัง

นพ.สมบัติ คุณากรสวัสดิ์

ศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านการผ่าตัดกระดูกสันหลัง

พญ.จิดาภา ว่องเจริญวัฒนา

แพทย์เฉพาะทางด้านกระดูกและข้อเด็ก

พญ.พีระจิตร เอี่ยมโสภณา

แพทย์เฉพาะทางด้านกระดูกและข้อเด็ก

นพ.ทรงเกียรติ ธนะเจริญพาณิชย์

แพทย์เฉพาะทางด้านกระดูกและข้อเด็ก

นพ.วุฒิพงษ์ ชั้นประดับ

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ

ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ

นพ.อนันต์ เสรฐภักดี

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ

นพ.ขรรค์ชัย มลังไพศรพณ์

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ

นพ.นวพงศ์ อนันตวรสกุล

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ

นพ.ตะวัน อินทิยนราวุธ

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อการบาดเจ็บจากกการเล่นกีฬา

พ.ต.ต.นพ.วิชาญ กาญจนถวัลย์

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อการบาดเจ็บจากกการเล่นกีฬา

นพ. ดิเรก ตันติเกตุ

ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์ (Trauma)

นพ.ชวนนท์ สุมนะเศรษฐกุล

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์

นพ.ประวิทย์ สุขเจริญชัยกุล

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์

นพ.สุนิคม ศุภอักษร

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์

นพ.พงศกร รุ่งจำรัสโสภา

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์

นพ.จตุพล คงถาวรสกุล

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์

นพ.ปัญจพล วิทิตวโรดม

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์

นพ.นิมิตร ทองพูลสวัสดิ์

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์

นพ.วรวิทย์ ซื่อสัตย์เวช

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์

นพ.มนตรี วัฒนาแก้วศรีเพ็ชร

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์

นพ.สานิส ทินกร

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์

นพ.ธนาวุฒิ เลิศเอกธรรม

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์

ศ.นพ.ประสิทธิ์ กองเกตุใหญ่

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ

นพ.วีรวัฒน์ จันทรัตติยากานต์

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ

นพ.ชาลี สุเมธวานิชย์

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ

นพ.วัชรินทร์ พานิชเจริญ

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ

นพ.เกรียงศักดิ์ เล็กเครือสุวรรณ

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม

ศ.นพ.กีรติ เจริญชลวานิช

แพทย์ที่ปรึกษาศูนย์กล้ามเนื้อกระดูกและข้อ โรงพยาบาลพญาไท 3

นพ. กรกช ธรรมผ่องศรี

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ

นพ. ชาคร ริมชลา

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ

รศ.นพ.บวรฤทธิ์ จักรไพวงศ์

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ

ผศ.นพ. นันตสรณ์ สิญจน์บุณยะกุล

ศูนย์ทางการแพทย์ : ศูนย์ระงับปวด

Start typing and press Enter to search