ประกาศนโยบายพลังงานและสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลพญาไท 3

บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จำกัด ถือว่าการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจผู้บริหารทุกระดับต้องให้การสนับสนุนและถือเป็นความรับผิดชอบโดยตรง จึงขอประกาศนโยบายพลังงานและสิ่งแวดล้อมดังนี้

  1. โรงพยาบาลฯ จะดำเนินการปรับปรุงสมรรถนะด้านพลังงานอย่างต่อเนื่อง ให้เหมาะสมกับธุรกิจ โดยมีเป้าหมายลดการใช้พลังงานลงตามเป้าหมายที่โรงพยาบาลกำหนดในแต่ละปี เมื่อเทียบกับปีฐาน
  2. โรงพยาบาลฯ จะให้การสนับสนุนด้านทรัพยากรที่จำเป็น และข้อมูลสารสนเทศอย่างเพียงพอเพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม และดำรงรักษาระบบการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมไว้
  3. โรงพยาบาลฯ จะปฏิบัติตามกฎหมาย กลยุทธ์หลักด้านโรงพยาบาลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (ECO Friendly Hospital) และข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะการใช้พลังงานปริมาณการใช้พลังงาน ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
  4. โรงพยาบาลฯ จะกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนปฏิบัติด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ในแต่ละปีและสื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและมีการทบทวนประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอทุกๆ ปี
  5. โรงพยาบาลฯ จะสนับสนุนการออกแบบ จัดซื้อ จัดหาเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์การผลิตและบริการอื่นๆ ที่จำเป็น เพื่อการปรับปรุงสมรรถนะด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
  6. โรงพยาบาลฯ จะบริหารจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน BKKCG+ ตามแนวทางของ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และกลยุทธ์หลักด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability Development) ตามแนวทางของเครือ BDMS

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่   3   มีนาคม  2565

Start typing and press Enter to search