ไม่มี มี
โรงพยาบาล บ้าน
สนใจ ไม่สนใจ

ชุดที่ 1

ใช่ ไม่ใช่
ใช่ ไม่ใช่
ใช่ ไม่ใช่
ใช่ ไม่ใช่
ใช่ ไม่ใช่
ใช่ ไม่ใช่
ใช่ ไม่ใช่
ใช่ ไม่ใช่
ใช่ ไม่ใช่
ใช่ ไม่ใช่

ชุดที่ 2

ใช่ ไม่ใช่
ใช่ ไม่ใช่
ใช่ ไม่ใช่
ใช่ ไม่ใช่
ใช่ ไม่ใช่
ใช่ ไม่ใช่

ชุดที่ 3

ใช่ ไม่ใช่
ใช่ ไม่ใช่
ใช่ ไม่ใช่
ใช่ ไม่ใช่
ใช่ ไม่ใช่
ใช่ ไม่ใช่
ใช่ ไม่ใช่
ใช่ ไม่ใช่
ใช่ ไม่ใช่
ใช่ ไม่ใช่

แนะนำตรวจ