หอทารกแรกเกิด ทารกภาวะวิกฤต รพ.พญาไท 3

บริการ

  • ดูแลรักษารักษาและแก้ไขปัญหาทารกแรกเกิดที่มีภาวะวิกฤต ทารกที่มีอาการแทรกซ้อนหลังคลอด รวมถึงภาวะหลังคลอดก่อนกำหนดซึ่งมีภาวะแทรกซ้อน และความเสี่ยงสูง
  • ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยที่รักษาในโรงพยาบาลและส่งต่อจากโรงพยาบาลอื่น ทุกกลุ่มโรค
  • ให้การรักษาพยาบาลแบบองค์รวมโดยเน้นผู้ป่วยและครอบครัวเป็นศูนย์กลาง
  • ส่งเสริมสุขภาพให้ผู้ป่วย/ผู้ปกครองดูแลตนเองได้อย่างเหมาะสม
  • ดูแลผู้ป่วยจำนวน 8 เตียง
  • บริการตลอด 24 ชั่วโมง

ศักยภาพ

  • มีทีมกุมารแพทย์ ทีมพยาบาล และบุคลากรที่เชี่ยวชาญโดยเฉพาะทำงานเป็นทีมสหสาขาในเรื่องการดูแลผู้ป่วยเด็กทุกระบบ
  • มีอุปกรณ์ เครื่องมือที่ครบ พร้อมใช้และทันสมัย
  • มีห้องแยกในการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาติดเชื้อ

ทีมแพทย์ประจำศูนย์

พญ. พรศรี ฐาปนพฤกษ์สกุล

กุมารแพทย์หัวหน้าหอทารกแรกเกิดและทารกภาวะวิกฤต

พญ. ชญานี จงวัฒนากฤต

กุมารแพทย์ด้านทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

พญ. ธัชธร วนาเศรษฐี

กุมารแพทย์ด้านทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

Start typing and press Enter to search

ศูนย์อภิบาลผู้ป่วยเด็กวิกฤต