รู้หรือไม่ !! คุณแม่ทุกคนมีความเสี่ยง ที่ลูกในครรภ์ จะเป็นดาวน์ซินโดรม ตรวจคัดกรองทารกดาวน์ โดยการเจาะเลือดมารดา เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพ แม่นยำ ปลอดภัย และลดภาระแทรกซ้อนจากการเจาะน้ำคร่ำ

รายการตรวจ อายุครรภ์ที่เหมาะสม % การตรวจพบ อัตราค่าบริการ
NT+Double screeing 10-12+6 82-87 2,200
Quadruple screening 14-18 81 2,970
Cell-Free Fetal DNA (Nifty,Panorama,Verifi) ต.ค.-18 99 25,000-32,000 (ขึ้นกับวิธีการตรวจ)

หมายเหตุ

  1. การตรวจคัดกรองทารกดาวน์ เป็นการตรวจคัดกรองเพื่อหาความเสี่ยงไม่ใช่การตรวจวินิจฉัย
  • กรณีที่ผลการตรวจเป็นบวก ต้องทำการวินิจฉัยโดยการเจาะน้ำคร่ำเพื่อตรวจโคโมโซมของทารก
  • กรณีที่ผลการตรวจเป็นลบ ไม่ได้แปลว่าทารกปกติ 100%
  1. การตรวจคัดกรองนี้ จะหาความเสี่ยง ของความผิดปกติของโครโมโซมคู่ที่ 13,18,21 และโครโมโซมเพศ x,y เป็นหลัก
  2. ในกรณีที่พบความผิดปกติของทารกจากการตรวจคลื่นเสียงความถี่สูง ให้พิจารณาทำการตรวจวินิจฉัยแทนการตรวจคัดกรอง
  3. การตรวจคัดกรองนี้ จะให้ประสิทธิภาพดีที่สุดสำหรับการตั้งครรภ์ทารกเดี่ยว สำหรับการตั้งครรภ์ทารกแฝดให้ปรึกษาแพทย์ที่ดูแล เพื่อพิจารณาการตรวจคัดกรองที่เหมาะสม
  1. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดนไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  2. สำหรับผู้รับบริการชาวไทย

Start typing and press Enter to search