มีการอนุญาตให้ประชาชนทั่วไปสามารถใช้ชุด “Antigen Test Kit”

ด้วยตัวเองได้ ซึ่งเมื่อชุดตรวจถูกใช้งานแล้วจะจัดเป็น “ขยะติดเชื้อ” ในทันที ดังนั้นการทิ้งและการกำจัดจึงต้องแตกต่างจากขยะทั่วไป เรามารู้วิธีการทิ้งที่ถูกต้อง เพื่อไม่ให้เกิดการกระจายเชื้อและลดความเสี่ยงที่จะมีผู้สัมผัส

Start typing and press Enter to search