😷 เมื่อเป็นโรคเบาหวานแล้ว มักจะมีสิ่งที่ตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยก็คือ โรคแทรกซ้อนทางหลอดเลือดทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ บางโรคอาจถึงขั้นเสียชีวิต กรณีไม่เสียชีวิตอาจเกิดภาวะทุพพลภาพส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้ได้ตามเป้าหมายจะช่วยลดภาวะแทรกซ้อนดังกล่าวได้

🩺 ผู้ที่เป็นเบาหวานควรตรวจหาภาวะแทรกซ้อนดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือตามคำแนะนำของแพทย์

ด้วยความห่วงใยจากศูนย์เบาหวานฯ รพ.พญาไท 3📞โทร. 0-2467-1111 ต่อ 1964 ส่งจาก iPhone ของฉัน

Start typing and press Enter to search