การตรวจคัดกรองโดยการใช้น้ำตาลกลูโคส 50 กรัม GCT (Glucose Challenge Test)

เป็นขั้นตอนแรกในการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ ซึ่งไม่จำเป็นต้องงดอาหาร โดยวิธีการรับประทานน้ำตาลกลูโคส 50 กรัม และหลังจากนั้น 1 ชั่วโมง จะได้รับการเจาะเลือดตรวจระดับน้ำตาล กรณีค่าที่ได้ ถ้ามากกว่า 140 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร หมายถึงผลผิดปกติ ควรได้รับการตรวจเพิ่มเติม ด้วยการรับประทานน้ำตาลกลูโคส 100 กรัม OGTT

การตรวจคัดกรองโดยการใช้น้ำตาลกลูโคส 100 กรัม OGTT (Oral Glucose Tolerance Test)

เป็นขั้นตอนการตรวจเพื่อยืนยันการวินิจฉัยโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ (GDM)

ขั้นตอนประกอบด้วย

  1. การเจาะเลือดหลังจากที่อดอาหารเป็นเวลา 8 ชั่วโมง (FBS : Fasting Blood Sugar)
  2. รับประทานน้ำตาลกลูโคส 100 กรัม โดยปกติจะผสมน้ำมะนาว เพื่อลดอาการคลื่นไส้อาเจียนที่อาจเกิดขึ้นได้
  3. ทำการเจาะเลือดในชั่วโมงที่ 1, 2, 3 หลังรับประทานน้ำตาล ถ้าผิดปกติให้รับการรักษาตามการวินิจฉัย ซึ่งระดับน้ำตาลปกติของการตรวจวินิจฉัยคือ 95,180,155,140 mg/dl หากผลการตรวจสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดตั้ง แต่ 2 ค่าขึ้นไป วินิจฉัยว่าเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์

การแบ่งชนิดและระดับความรุนแรง

โรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ (GDM) สามารถแบ่งได้2 ชนิด คือ GDM A1 และ GDM A2 ตามระดับน้ำตาลในเลือด

– GDM A1 มีความผิดปกติของค่า OGTT (Oral Glucose Tolerance Test) 2 ใน 3 ค่า ปกติการรักษาโดยใช้การควบคุมอาหาร

– GDM A2 การรักษานอกจากใช้การควบคุมอาหารแล้ว ยังจำเป็นต้องมีการใช้อินซูลิน (Insulin) ในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดด้วย ซึ่งจะส่งปรึกษาแพทย์เฉพาะทางโดยตรง**

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับ เบาหวานขณะตั้งครรภ์  https://bit.ly/3bGKz95

Start typing and press Enter to search