ความเชี่ยวชาญ สูติศาสตร์-นรีเวช ภาวะมีบุตรยาก

คุณวุฒิ-คุณสมบัติ

  • พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ1 เหรียญทอง)คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  • ป.ชั้นสูง(สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  • ว.ว.(สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  • Certificate Fellow in Reproductive Biology (University of Ottawa Canada)
  • ว.ว.(เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์) แพทยสภา
  • อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว) วิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย
  • วท.ม.(การพัฒนาสุขภาพ)คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางออกตรวจ

วันอาทิตย์ 09:00-12:00 น.

Start typing and press Enter to search