ศัลยแพทย์เฉพาะทางกระดูกและข้อ (ทางมือ)

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
  • ศัลยศาสตร์ทางมือและจุลศัลยศาสตร์, การผ่าตัดมือ

วุฒิการศึกษา

  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล,2522
  • ประกาศณียบัตร สาขาศัลยศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ,2524
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ,2526

Start typing and press Enter to search