กุมารแพทย์ทั่วไป

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • กุมารเวชศาสตร์

วุฒิการศึกษา

  • วว.การดูแลทารกแแรกเกิด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วว.กุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

Start typing and press Enter to search