กุมารแพทย์ด้านโรคระบบทางเดินอาหารและตับในเด็ก

ความชำนาญเฉพาะทาง

โรคระบบทางเดินอาหารและโรคตับในเด็ก

วุฒิการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย       2550
  • บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2556
  • วุฒิบัตร กุมารเวชศาสตร์ รพ.จุฬาลงกรณ์   2557
  • วุฒิบัตร อนุสาขา กุมารเวชศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ    รพ.จุฬาลงกรณ์   2559

Start typing and press Enter to search