แพทย์เฉพาะทางด้านกระดูกและข้อเด็ก

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • กุมารศัลยเเพทย์ออโธปิดิกส์

วุฒิการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  ,2545
  • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ,2550
  • กุมารศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหวิทยาลัยมหิดล ,2552

Start typing and press Enter to search