กุมารแพทย์ โรคต่อมไร้ท่อในเด็กและเมตาบอลิสม

ประวัติการศึกษาและความเชี่ยวชาญ

  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์  ศิริราชพยาบาล  2548
  • วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์  ศิริราชพยาบาล  2553
  • อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม รพ.พระมงกุฎเกล้า 2556

Start typing and press Enter to search