กุมารแพทย์หัวหน้าหอทารกแรกเกิดและทารกภาวะวิกฤต

ความรู้และความชำนาญเฉพาะด้าน

การดูแลทารกแรกเกิด

ประวัติการศึกษาและความเชี่ยวชาญ

  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 2542
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขากุมารเวชศาสตร์ จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 2548
  • แพทย์เฉพาะทางสาขาการดูแลทารกแรกเกิด คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2550

Start typing and press Enter to search