แพทย์เฉพาะทางด้านกล้ามเนื้อกระดูกและข้อ เนื้องอกทางออร์โธปิดิคส์

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • ความชำนาญเฉพาะทาง
  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, เนื้องอกทางออร์โธปิดิคส์(Tumor)

วุฒิการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2544
  • วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, ประเทศไทย, 2549
  • Orthopaedic Oncology, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2549 – 2550
  • Musculoskeletal Oncology, Orthopaedic Institute for Children, University of California, Los Angeles, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2557
  • Musculoskeletal Oncology, Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2558 – 2559

Start typing and press Enter to search