ศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านการผ่าตัดกระดูกสันหลัง

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การผ่าตัดกระดูกสันหลัง

วุฒิการศึกษา

  • ปริญญาดุษฎีบัณฑิต (เภสัชวิทยา) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย ,2542
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ,2545
  • ประกาศนียบัตรสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ มหาวิทยาลัยมหิดล ,2551
  • Visiting Fellow in Cervical Spine Surgery at Barnes-Jewish Hospital, Washington University in St.Louis ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • Visiting Fellow in Spine Surgery at Keio University Hospital Tokyo ประเทศญี่ปุ่น

Start typing and press Enter to search