ศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านกระดูกและข้อ

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อสะโพกและข้อเข่า
  • การระงับปวด

วุฒิการศึกษา

  • ปริญญาบัตร : แพทยศาสตร์บัณฑิต,คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล,2552
  • วุฒิบัตร : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ( Orthopedic Surgery ),มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,2557
  • Shoulder Hip and Knee reconstrution     วิทยาลัยแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า,2562
  • Neck and Back pain therapy   Asklepios Klinik Germany,2019

Start typing and press Enter to search