ศัลยแพทย์เฉพาะทางกระดูกและข้อ (ทางมือ)

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
  • ศัลยศาสตร์ทางมือและจุลศัลยศาสตร์, การผ่าตัดมือ

วุฒิการศึกษา

  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต  คณะแพทศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ,2529
  • วว.วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์  คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ,2529

Start typing and press Enter to search