ศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านการผ่าตัดกระดูกสันหลัง

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การผ่าตัดกระดูกสันหลัง

วุฒิการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2537
  • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์  คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • Spine Fellowship คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Start typing and press Enter to search