ศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านกระดูกและข้อ

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์

วุฒิการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต   คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ,2519
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมศาสตร์กระดูกและข้อ  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล , 2526

Start typing and press Enter to search