ศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านกระดูกและข้อ

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อสะโพกและข้อเข่า

วุฒิการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ,2548
  • วุฒิบัตร ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์  ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านออร์โปดิกส์รพ.เลิศสิน ,2551
  • Adult Reconstruction Surgery   ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านออร์โปดิกส์ รพ.เลิศสิน  ,2552

Start typing and press Enter to search