ศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านกระดูกและข้อ การบาดเจ็บจากกการเล่นกีฬา

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
  • เวชศาสตร์การกีฬา : ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อการบาดเจ็บจากกการเล่นกีฬา

วุฒิการศึกษา

  •  แพทยศาสตร์บัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,2532
  •  วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์   แพทยสภา , 2538
  • Sport Midicine Massachsetts General Hospital   Harvard Medical School, 2543

Start typing and press Enter to search