ศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านกระดูกและข้อ

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์

วุฒิการศึกษา

  • 2541 – 2547  แพทยศาสตรบัณฑิต  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

Start typing and press Enter to search

นพ.มนตรี วัฒนาแก้วศรีเพ็ชรนพ.นิมิตร ทองพูลสวัสดิ์