ศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านการผ่าตัดกระดูกสันหลัง

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การผ่าตัดกระดูกสันหลัง

วุฒิการศึกษา

  • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ( Orthopedic Surgery )        โรงพยาบาลตำรวจ
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2538
  • วุฒิบัตร : การผ่าตัดกระดูกสันหลังโรงพยาบาลราชวิถี , 2550
  • วุฒิบัตร : International Spine Fellowship in Orthopaedic Spine SurgeryUniversity of California, Los Angeles , 2553

Start typing and press Enter to search