แพทย์เฉพาะทางด้านการระงับปวด

ความชำนาญเฉพาะทาง

วิสัญญีวิทยา และการระงับการปวด

คุณวุฒิ

  • แพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ,2544 (เกียรตินิยมอันดับ 1)
  • วุฒิบัตรสาขาวิสัญญีวิทยา ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ,2550
  • Clinical Fellow in Regional Anesthesia  The Harvard University ,2554
  • Pain Medicine  Oregon Health & Science University ,2559

Start typing and press Enter to search