ศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านกระดูกและข้อ

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์

วุฒิการศึกษา

  •  แพทยศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ,2528
  •  วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมศาสตร์กระดูกและข้อ   โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า ,2534
  •  นิติศาสตร์บัณฑิต   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ,2537
  •  บริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป)  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ,2542

Start typing and press Enter to search