ศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านกระดูกและข้อ

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ

วุฒิการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต   คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ,2545
  • ประกาศนียบัตร แพทย์เฉพาะทางต่อยอด ผ่าตัดข้อเข่า ข้อสะโพก  ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลเลิดสิน,2553
  • Knee Surgery Visiting Fellowship , The Ottawa Hospital, Canada, 2553

Start typing and press Enter to search