แพทย์เฉพาะทางศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
  • ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์ (Trauma)

วุฒิการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต  คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล ,2546
  • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ( Orthopedic Surgery )            คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล ,2553
  • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์อุบัติเหตุทางออร์โธปิดิกส์               คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล ,2554

Start typing and press Enter to search