ศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านกระดูกและข้อ (เท้าและข้อเท้า)

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การผ่าตัดเท้าและข้อเท้า

วุฒิการศึกษา

  • ปริญญาบัตร แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย, 2550
  • วุฒิบัตร :  สาขาออร์โธปิดิกส์, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557
  • วุฒิบัตร : อนุสาขากระดูกเท้าและข้อเท้า คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล,
  • Certificate (Sport Medicine), The Thai Orthopedic Society for Sports Medicine ,2558

Start typing and press Enter to search