ศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านกระดูกและข้อ

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์

วุฒิการศึกษา

  • วุฒิบัตร ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์ โรงพยาบาลเลิศสิน กรมการแพทย์ ,2553
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ,2516
  • Fellowship in Trauma Surgery, University of Regensburg, Germany ,2011
  • Fellowship in Arthroplasty, Carl Gustav Carus University, Germany ,2011

Start typing and press Enter to search