แพทย์เฉพาะทางศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
  • ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์ (Trauma)

วุฒิการศึกษา

  • แพทย์ศาสตร์บัญฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ,2554
  • ออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,2560
  • อนุสาขาการบาดเจ็บทางออโธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (Orthopedic trauma),2561
  • ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ และกายภาพบำบัด คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Start typing and press Enter to search