ศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านการผ่าตัดกระดูกสันหลัง

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การผ่าตัดกระดูกสันหลัง

วุฒิการศึกษา

  • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ( Orthopedic Surgery )        –
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

Start typing and press Enter to search