ศัลยแพทย์เฉพาะทางกระดูกและข้อ (ทางมือ)

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
  • ศัลยศาสตร์ทางมือและจุลศัลยศาสตร์, การผ่าตัดมือ

วุฒิการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539
  • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ รพ.เลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
  • Certificate of Clinical Fellowship in Upper Extremity Surgery and Recontructive Microsurgery Lerdsin Hospital, Department of Medical Services, Ministry of Public Health
  • Certificate of Research Fellowship in Pediatric Hand Surgery. Texas Scottish Rite Hospital for Children, Dallas, Texas, USA

Start typing and press Enter to search