วุฒิบัตรอเมริก้นบอร์ดด้านศัลยกรรมปลูกผม

ประวัติการศึกษาและความเชี่ยวชาญ

นพ.ก้องเกียรตื ลออวงศ์ วุฒิบัตรอเมริก้นบอร์ดด้านศัลยกรรมปลูกผม รับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา Diplomate American Board of Hair Restoration Surgery, ABHRS และเป็น Fellow International Society of Hair Restoration Surgery, FISHRS ได้ทุ่มเทเวลาและความสนใจให้กับการดูแล รักษาเรื่องผมร่วง ผมบางโดยเฉพาะ เข้าร่วมประชุม สัมมนา ดูงาน แสดงผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศ

การศึกษา:

  • มัธยมปลาย: โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.)
  • แพทย์ใช้ทุน โรงพยาบาลศุนย์สุราษฏร์ธานี, โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ
  • แพทย์จำบ้าน สาขาศัลยกรรมทั่วไป โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
  • อนุมัติบัตรสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
  • ประกาศนียบัตร การพัฒนาการจัดการ รุ่น 43 คณะรัฐประศาสนศาตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ( นิด้า) (Mini Master of Management Program: MMM #43 ,NIDA)
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมปลูกผม รับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา โดย International Society of Hair Restoration Surgery และเป็นสมาชิกของสมาคมดัง

ตารางออกตรวจ

ทุกวันอังคาร ที่ 3 ของเดือน เวลา 18.00 – 20.00 รับเฉพาะกรณีนัดล่วงหน้า

Start typing and press Enter to search

พญ.ฐิติอร นาคบุญนำรศ. ดร. พญ. รัชต์ธร ปัญจประทีป