แพทย์ที่ปรึกษาศูนย์กล้ามเนื้อกระดูกและข้อ โรงพยาบาลพญาไท 3

ความชำนาญเฉพาะทาง

 • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
 • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม
 • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ

วุฒิการศึกษา

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย พ.ศ.2531
 • First Year Resident of Department of Surgery, Certificate in Basic Science of Surgery พ.ศ.2535
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก พ.ศ.2535
 • แพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ พ.ศ.2537
 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ แพทยสภา พ.ศ.2537
 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์การกีฬา (FIMS) พ.ศ.2538
 • Fellowship in Adult Reconstructive Surgery, Hennepin Medical Center, University of Minnessota ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ.2540
 • AO Fellowship in Pelvis and Hip Surgery, Inselspital Hospital, Bern ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ พ.ศ.2540

Start typing and press Enter to search

นพ. ชาคร ริมชลานพ.เกรียงศักดิ์ เล็กเครือสุวรรณ