🏃🏻‍♂️ ถึงแม้ว่าการออกกำลังกายจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพ  แต่ทั้งนี้ยังมีข้อควรระวังในการออกกำลังกายที่ต้องทราบ และควรงดออกกำลังกาย  หากมีอาการดังต่อไปนี้1. เจ็บหน้าอก2. ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำกว่า 80 หรือสูงกว่า 250 มิลลิกรัม/เดซิลิตร3. มีไข้ เวียนศีรษะ4. อากาศร้อนจัด / หนาวจัด / มีฝุ่นละออง5. พักผ่อนไม่เพียงพอ  จนร่างกายอ่อนเพลีย

👨🏼‍⚕️ด้วยความห่วงใยจากศูนย์เบาหวานฯ📞 โทร. 0-2467-1111 ต่อ 1964

Start typing and press Enter to search