ข้าพเจ้ายินยอมให้ข้อมูลกับ รพ.พญาไท 3 เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เหมาะสมให้แก่ข้าพเจ้า

คำชี้แจง : ให้ใส่คะแนนหลังข้อความตามความถี่ที่เกิดขึ้นโดยมีเกณฑ์คะแนนดังนี้

1 คะแนน เกิดนานๆ ครั้ง ในระยะเวลา1ปี หรือไม่เคยเกิดขึ้นเลย
2 คะแนน เกิด 1-2 ครั้ง ในระยะเวลา 1 เดือน
3 คะแนน เกิดค่อนข้างบ่อยหรือเกิดทุกสัปดาห์
4 คะแนน เกิดขึ้นทุกวัน


1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4

คำชี้แจง : ให้ใส่คะแนนหลังข้อความตามความถี่ที่เกิดขึ้นโดยมีเกณฑ์คะแนนดังนี้

1 คะแนน เกิดนานๆ ครั้ง ในระยะเวลา1ปี หรือไม่เคยเกิดขึ้นเลย
2 คะแนน เกิด 1-2 ครั้ง ในระยะเวลา 1 เดือน
3 คะแนน เกิดค่อนข้างบ่อยหรือเกิดทุกสัปดาห์
4 คะแนน เกิดขึ้นทุกวัน


1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4

แนะนำตรวจ